امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹

بهترین کتاب مهندسی توزیع برق

به عقیده من، این کتاب بهترین کتاب نوشته شده برای مهندسی توزیع برق تا حال حاضر است که بحثهای تئوری و عملی را به صورت توامان و مکمل مطرح نموده است.

 

نوشته‌های مرتبط