امروز دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

مساله اساسی کدام است؟

وقتی تاریکی آخرین تلألو نور را می بلعد، مساله اساسی از گزینش مسیر حرکت، به گزینش مختصات جهالت تغییر ماهیت می دهد.

نوشته‌های مرتبط