از سال 1385 ، با مطرح شدن ساعت فرمانهای نجومی، که بر خلاف فتوسلها، با تنظیم طول و عرض جغرافيایی محل نصب، زمان طلوع و غروب خورشید را محاسبه کرده و بر اساس آن کنترل روشنايي معابر را انجام می دادند، بحث جايگزينی فتوسلها با ساعت فرمان نجومی به عنوان يکی از پروژه های کاهش تلفات مطرح و مورد مطالعه قرار گرفت. از مهمترین مزایای اين تجهيز به نسبت فتوسلهای معمولی،  کاهش خطاهای تاخير در قطع و تعجيل در وصل فتوسلها و حذف خطاهای ناشی از آلودگی محیط (کدر شدن پوشش فتوسلها) بود.

در يکی از پروژه های پايلوت، بطور تصادفی از يکی از اين ساعت فرمانهای (ساخت داخل) نصب شده در پست تصوير برداری حرارتی کردم (تصویر زیر).

اين تصویر مرا یاد گزارش کاهش تلفات یکی از کشورهای آفریقایی در کنفرانسی که در جزيره ماداگاسکار برگزار شد می اندازد که در طی آن اشاره کرده بود که پس از دو سال اجرای پروژه های کاهش تلفات در آن کشور، بررسیهای نشان می دهد میزان تلفات 1% افزايش يافته است !!!!!