امروز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
مربوط به علم مدیریت
 • نقش نگرش در علم

  تاریخ علم را که بررسی کنیم پر است از دستاوردها و اکتشافات و اختراعاتی که همزمان توسط چند نفر بدست آمده اس ...

  تاریخ علم را که بررسی کنیم پر است از دستاوردها و اکتشافات و اختراعاتی که همزمان توسط چند نفر بدست آمده است. اما در اغلب موارد تمامی افتخارات تنها نصیب یکی از آنها شده است. یک نمونه برجسته از چنین موار ...

  بیشتر...
 • مدیریت بن بستها

  انیشتن از رانندگی متنفر بود. به همین دلیل، برای رفتن به سخنرانی ها و تدریس در دانشگاه، از راننده مورد اطم ...

  انیشتن از رانندگی متنفر بود. به همین دلیل، برای رفتن به سخنرانی ها و تدریس در دانشگاه، از راننده مورد اطمینان اش کمک می گرفت. راننده وی نه تنها ماشین اورا هدایت می کرد، بلکه همیشه در طول سخنرانی ها در ...

  بیشتر...
 • فرهنگ انگلیسی به فارسی مدیریت

  فرهنگ انگلیسی به فارسی مدیریت، منبع مناسبی برای ترجمه واژگان پرکاربرد مدیریتی است. این کتاب به همت انتشار ...

  فرهنگ انگلیسی به فارسی مدیریت، منبع مناسبی برای ترجمه واژگان پرکاربرد مدیریتی است. این کتاب به همت انتشارات رهنما به زودی به چاپ چهارم خواهد رسید. پدر اینجانب مولف کتاب و بنده افتخار ویرایش آن را داشت ...

  بیشتر...
 • بهبود جهان بینی

  انسان پيشرفته توانايي آن را دارد كه براي جلوگيري از درهم پاشيده شدن و بمنظور تطبيق با شرايط موجود، جهان ب ...

  انسان پيشرفته توانايي آن را دارد كه براي جلوگيري از درهم پاشيده شدن و بمنظور تطبيق با شرايط موجود، جهان بيني اش را مداوما بهبود بخشد.  Myron Weiner این جمله در توجیه ضرورت تغییر و اصلاح، آموزش و يادگی ...

  بیشتر...