امروز پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
نقطة گذر از صفر جريان