امروز چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
نقطة گذر از صفر جريان