امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳

آموزش Cyme در شش ویدئو

آشنایی با رابط گرافیکی کاربر و بانک اطلاعات تجهیزات

در این ویدئو نحوه ایجاد یک دیاگرام تک خطی (OLD) و نحوه ایجاد تجهیزات جدید در بانک اطلاعات به نحوی که در دیاگرام تک خطی مورد استفاده باشد آموزش داده شده است.

دانلود 

– پخش بار

در این ویدئو نحوه اجرای پخش بار در یک دیاگرام تک خطی و تهیه گزارشات محتلف در خصوص آن آموزش داده شده است.

دانلود 

– پخش بار در یک شبکه با ایجاد زونهای مختلف

گاهی اوقات یک شبکه به قسمتهای مختلف تقسیم می شود تا مشخصات اجزای دارای اضافه بار، خطوط دارای اقت ولتاژ و تلفات آنها با هم بصورت آماری مقایسه شود؛ درست مثل مقایسه ای که بین مناطق مختلف یک شرکت توزیع برق رایج است. در این ویدئو نحوه زون بندی یک شبکه، پخش بار بر اساس زون بندی و تهیه گزارشات مقایسه ای نمایش داده شده است.

دانلود 

اتصال کوتاه بر اساس استاندارد IEC

در این ویدئو نحوه مطالعه اتصال کوتاه یا مطالعه خطا روی یک شینه مشخص، بر اساس استاندارد IEC نمایش داده شده است.

دانلود 

مطالعات هماهنگی تجهیزات حفاظتی

در این ویدئو نحوه هماهنگ سازی تجهیزات حفاظتی بصورت زوجهای اصلی – پشتیبان به روش گرافیکی (منحنی جریان-زمان) نمای داده شده است.

دانلود 

– مطالعات کیفیت برق (هارمونیک)

در این ویدئو نحوه انجام مطالعات هارمونیکی، شامل مقایسه وضعیت آلودگی هارمونیکی با استاندارد، مطالعات اسکن امپدانس و مطالعات رزونانس نمایش داده شده است. همچنین نحوه فیلتر گذاری (فیلتر استاتیک تیون شده برای فرکانس مرتبه پنچ) نمایش داده شده است.

دانلود 

نوشته‌های مرتبط