امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

اصل تناسب حوزه راهکار و مشکل

یکی از مشکلات مهم در شرکتهای توزیع برق و اخیرا حتی در سطوح ولتاژ بالاتر (شرکتهای برق منطقه ای) موضوع سرقت تجهیزات است که باعث شده است نقطه نظرات سلیقه ای با هدف کاهش سرقت جایگزین استانداردهای فنی شود.
لیکن اشتباهی که در بدنه وزارت نیرو مشاهده می شود، انتخاب اقدامات نامتناسب در حوزه راهکارها است. برای مثال، تحقیقات متعدد انجام گرفته در دنیا نشان داده است که مدیریت مصرف برق یک موضوع فنی است و نه فرهنگی-اجتماعی و میزان مصرف به تحریکهای فرهنگی-اجتماعی مثل تبلیغات تلویزیونی پاسخ نمی دهد.
در عوض بحث سرقت یک موضوع اجتماعی است و اتخاذ راهکارهای فنی، خصوصا اگر مغایر استاندارد باشد، نتیجه مناسبی را برای حل آنها در پی ندارد و حتی ممکن است مشکلات دیگری را باعث شود.
البته میزان پاسخ دهی این پدیده (سرقت) به راهکارهای اجتماعی نیز به رابطه بین دولت- ملت وابسته است و ممکن است از جامعه ای ملی گرا (مثل ژاپن) تا جامعه ای که دچار بحران تقابل دولت-ملت شده است، زمین تا آسمان تفاوت داشته باشد.
با این حال نکته مهم آن است که اولین اصل، انتخاب متناسب حوزه راهکارها و مشکلات است.

نوشته‌های مرتبط