امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

اعجاز محاسبه

سالهایی نه چندان دور آقای دکتری را می شناختم که پست کلیدی در صنعت برق داشت. در آن روزگار بحث کاهش تلفات رونق فراوانی داشت و ایشان به نحوی مسوولیت این امر مهم را عهده دار شده بود و مشقت سفر را از یکی از نقاط دور کشور به تهران تحمل کرده بودند تا مشکل تلفات را یکبار برای همیشه حل کنند. یکی از مشکلات مطرح شده توسط برخی از شرکتهای برق در آن زمان این بود که آمار تلفات این شرکتها متعلق به زمانی بود که هنوز مستقل و مجزا نشده بودند. برای مثال شرکتهای D و A، B، C  قبلا یک شرکت به نام شرکت E بودند و  تلفات این شرکت E برای مثال ۱۶% اعلام شده بود؛ در صورتیکه پس از جدا شدن از هم برای مثال تلفاتشان را به ترتیب ۱۲%، ۱۸%، ۲۴% و ۱۶% اعلام کرده بودند. آقای دکتر در یک جلسه سنگین و پس از محاسباتی عمیق و طولانی اعلام فرمودند که اگر هر شرکت ۱/۵% تلفاتش را کمتر اعلام کند محاسبات صحیح خواهند بود. جل الخالق…. ما که از این محاسبات عددی پیچیده چیزی نفهمیده بودیم، چند روزی طول کشید تا از کرامات این آقای دکتر مطلع گشتیم … خدا عاقبت صنعت برق ما را ختم به خیر کند

نوشته‌های مرتبط