امروز یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

بررسی اتصالات الکتریکی در سیستمهای قدرت

این کتاب در شش فصل تحت عناوین زیر  توسط بنده ترجمه و تالیف گردیده است و زحمت ویراستاری آن را برادر عزیزم مهندس محمد یزدی عهده دار گردیده است.

فصل اول: مقدمه ای بر اتصالات الکتریکی؛ فصل دوم: عناصر و آلیاژهای مورد استفاده در ساخت اتصالات الکتریکی؛ فصل سوم: بررسی قابلیت اطمینان در اتصالات الکتریکی؛ فصل چهارم: بررسی اتصالات الکتریکی مورد استفاده در سیستمهای قدرت؛ فصل پنجم: روغنکاری اتصالات الکتریکی و فصل ششم: مونیتورینگ اتصالات الکتریکی

در این کتاب جدیدترین پیشرفتهای حاصله در زمینه تکنولوژی اتصالات الکتریکی بررسی شده است.

نوشته‌های مرتبط