امروز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

بررسی پیرامون اثرات آلودگی الکترومغناطیسی (Electrosmog)

طی گزارشهای منتشر شده از سازمان بهداشت جهانی و تعدادی از سازمانهای بهداشت مستقل و همچنین با بررسی نتایج منتشر شده از جدیدترین تحقیقات پزشکی  اثرات بیماری زایی یا تشدید بیماریها توسط امواج الکترومغناطیسی در دسته های زیر مورد بررسی قرار گرفته است :

ایجاد یا تشدید انواع سرطان

ایجاد یا تشدید بیماریهای عصبی

سایر عوارض نظیر ناباروری

بر اساس گزارشهای منتشر شده می توان چنین نتیجه گرفت که عاملیت میدانهای الکترومغناطیسی در بروز و تشدید بیماریهای عصبی تقریبا محرز گردیده است و تردیدی در آن وجود ندارد. ذیلا بخشهای مهمی از این گزارشات تایید شده را تلخیص نموده ام. امیدوارم نتایج این مطالعات روشنگر سازمانهایی باشد که آلوده کننده الکترومغناطیسی فضای کشور محسوب می شوند. سازمانهایی که منابع آلودگی زیر را در اختیار دارند باید متوجه مسوولیت کلان خود در قبال جامعه و سلامت آن باشند… دکلهای BTS – مخابرات سلولی (موبایل) ، خطوط و پستهای انتقال و توزیع برق (وزارت نیرو) و بخصوص منتشر کنندگان پارازیت (؟؟؟) … 

بیماریهای عصبی انواع مختلفی دارند . دسته بسیار مهم و خطرناکی از این بیماریها شامل بیماریهای هستند که در اثر مرگ زود هنگام سلولهای عصبی یا  همان نرونها عارض می شوند؛ مانند Ischemia، MND ، FALS ،Amyotrophic lateral sclerosis ، خانوادۀ آلزایمر و پارکینسون.

بررسیهای پزشکی انجام گرفته در مطالعات همه گیری، بالینی ، رفتارسنجی حیوانات و تعاملات درون سلولی همگی مبین آن هستند که میدانهای الکترومغناطیسی در بروز یا تشدید بیماریهای عصبی مرتبط با مرگ سلولهای عصبی و تخریب بافتهای تشکیل دهندۀ آنها مؤثر می باشند.

علمی ترین و مستند ترین این نتایج که از مطالعات درون سلولی حاصل شده است، بوضوح تأثیرات مخرب چنین میدانهایی را آشکار نموده است.

مطالعات اخیر نشان می دهد که بسته به محل تخریب سلولهای عصبی و نوع فرآیندهای پاتولوژیکی که به مرگ سلولهای عصبی منجر می شود، بیماریهای مختلف عصبی نظیر پارکینسون، آلزایمر و بروز می کنند.

همه بیماریهای عصبی فوق، ناشی از یک عامل مشترک هستند که “استرسهای اکسید کننده” نامیده می شوند.

اکسید شدن یک پدیده طبیعی است که با گذشت زمان در بافتهای بدن پدیدار می شود . در طول متابولیسم طبیعی هر سلول، انرژی مورد نیاز برای بقای آن در میتوکندریها تأمین می شود.  تولید انرژی در میتوکندریها مستلزم تبدیل اکسیژن به آب است . زنجیره تبدیل اکسیژن به آب شامل سه فرآیند است که با اضافه شدن ۴ الکترون به مولکول اکسیژن همراه است . در این مرحله اکسیژن به ترتیب به رادیکال آنیون سوپر اکسید اکسیژن و رادیکال آنیون هیدروکسیل تبدیل می شود که هر سه ترکیبات فعال اکسید کننده هستند.  نرخ اکسیداسیون در میتوکندریکه فرآیندی بسیار مضر برای سلول تلقی می شو دبا افزایش میزان یونها در میتوکندری نسبت مستقیم دارد

مرگ یک سلول عصبی بدلیل افزایش رادیکالهای اکسید کننده، فرآیندی است که از تداوم همزمان سه پروسه از بین رفتن غشای سلول، صدمه دیدن DNA  و تخریب میتوکندریها حاصل می شود و لذا غیر قابل پیشگیری است.

بررسیهای انجام گرفته در خصوص واکنشهای درون سلولی در بافتهای مغزی و لمفوسیتها نشان دهنده وابستگی عرض کانالهای درون ریز به ولتاژ است.  از سوی دیگر تأثر پذیری واکنشهای شیمیایی بافتهای مغزی از میدانهای الکترومغناطیسی در آزمایشهای مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است. برای مثال مشخص شده است که رادیکالهای آزاد ایجاد شده در اثر این میدانهای الکترومغناطیسی ، فعالیت آنزیمها و سایر مولکولهای بیولوژیکی را مختل می کنند.  موضوع قابل توجه در این آزمایشات آن است که همه آنها تحت شرایط یکسان حاصل شده اند. برخی از آزمایشها بیانگر تغییر سطح تحریک نرونهای کورتیکال در قبال میدانهای الکترومغناطیسی بوده است. علاوه بر بررسیهای درون سلولی، مطالعات همه گیری نیز ارتباط آلزایمر و شوکهای الکتریکی را تأیید نموده اند . مطالعات صورت گرفته در این بخش آزاد سازی اسید گلوماتیک را که از پیدایش رادیکالهای آزاد ناشی می شود مورد توجه قرار داده اند . همچنین تغییر سطح آستانه تحریک نرونها نیز در مطالعات همه گیری آشکار شده است . کاهش سطح تحریک نرونها باعث می شود که بلافاصله پس از تحریک یک نرون، تحریک سایر نرونهای مجاور نیز بصورت زنجیری رخ دهد. لذا سرعت بروز بیماریهای عصبی به یکبار سرعت می یابد…

نوشته‌های مرتبط