امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

بهترین کتاب مهندسی توزیع برق

به عقیده من، این کتاب بهترین کتاب نوشته شده برای مهندسی توزیع برق تا حال حاضر است که بحثهای تئوری و عملی را به صورت توامان و مکمل مطرح نموده است.

Electric Power Distribution Handbook (Second Edition), T. A. Short

نوشته‌های مرتبط