امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

تشریح چند واژه : Disruptive Discharge، Spark-over, Flash-over , Puncture

 

به طور کلی در استاندارد IEC ، واژگان Disruptive Discharge به معنی تخلیه الکتریکی مخرب است و هر سه نوع تخلیه Spark-over ، Flash-over و Puncture را شامل می شود. به طور کلی Disruptive Discharge هر نوع تخلیه الکتریکی است که در طی آن جریان تخلیه تمام عایق را پل زده و باعث کاهش افت ولتاژ الکترودهای دو سر عایق تا نزدیکی صفر ولت شود. از دیدگاه تئوری، تمامی این تخلیه ها می توانند  در هر دوی  عایقهای خودبازیاب (Self-restoring) یا غیر خودبازیاب (Non self-restoring) تعریف شوند؛ ولی در عمل، نوع Puncture (پانچ) در عایقهای غیر خودبازیاب و دو نوع دیگر، در عایقهای خودبازیاب رخ می دهند.

spark-over به تخلیه الکتریکی در داخل گاز یا مایع گفته می شود.

ّFlash-Over به تخلیه روی سطح یک عایق جامد اطلاق می شود. به عبارت دیگر تخلیه در فاصله خزشی روی عایق جامد که معمولا همان هواست ، اتفاق می افتد. البته در مواردی مثل کلیدهای تمام روغنی یا پستهای پد مانتد، این تخلیه می تواند در مایع (روغن) هم ایجاد شود.

Punch به تخلیه در داخل عایق جامد گفته می شود. از آنجا که عایقهای جامد معمول Non-Self-Restoring هستد این تخلیه معمولا به از دست رفتن تمام یا بخشی از قدرت عایقی منجر می شود.

نوشته‌های مرتبط