امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

تشریح اختلاف دو واژه Fault و Contingency

در منابع فارسی هر چند واژه Fault معمولا به مفهوم اتصال کوتاه استفاده می شود، اما بطور کلی Fault بیانگر هر رویداد مخرب و نامطلوبی چون اتصال کوتاه، سیم پارگی و یا اتصال ناپایدار دو سیستم یا تجهیز مختلف است.

در صورتی که Contingency به مفهوم خرابی یا خروج هر یک از عناصر سیستم قدرت از مدار است.

به عبارت دیگر، خطا یا Fault ممکن است بلافاصله پس از وقوع رفع شده و منجر به تغییر توپولوژی سیستم نشود، در حالیکه Contingency همواره با تغییر توپولوژی شبکه همراه است.

در زیر تعاریف دقیق Fault و Contingency بر اساس واژه نامه NERC که به تصویب FERC هم رسیده است ارائه شده است :

Fault :An event occurring on an electric system such as a short circuit, a broken wire, or an intermittent connection

Contingency : The unexpected failure or outage of a system component, such as a generator, transmission line, circuit breaker, switch or other electrical element

پی نوشت :باید توجه داشت که خرابی یا failure همان خطا یا fault نیست. خرابی می تواند (نه حتما) نتیجه خطا باشد. همچنین خرابی هم ممکن است خودش منجر به خطا شود. یعنی هر یک از این دو ممکن  است مستقل از دیگری شکل بگیرد و منجر به وقوع دیگری هم نشود و یا شکل گیری یکی ناشی از وقوع دیگری باشد.

 NERC : North-American Electric Reliability Corporation

FERC : Federal Energy Regulatory Commissio

نوشته‌های مرتبط