امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

تقسیم بندی جامع از انواع فعالیتهای تعمیر و نگهداری در سیستمهای قدرت

بطور کلی، فعالیتهای تعمیر و نگهداری در سیستمهای قدرت به دو دسته کلی به شرح زیر تقسیم می شوند :

۱- برنامه ریزی شده (Planned) یا Active

۲-برنامه ریزی نشده  (Unplanned) یا واکنشی (Reactive)

تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده خود به دو دسته پیشگیرانه (Preventive) و پیشبینانه (Predictive) تقسیم می شوند. به لحاظ تاریخی، ابتدا تعمیر و نگهداری (نت) برنامه ریزی نشده، سپس تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و نهایتا تعمیر و نگهداری پیش بینانه ابداع و بکارگرفته شدند. تغییر از تعمیر و نگهداری برنامه ریزی نشده به تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده ما حصل تغییر در استراتژی، بینش و مدیریت بوده و تغییر از تعمیر و نگهداری پیشگیرانه به تعمیر و نگهداری پیشبینانه نتیجه تغییر در تکنولوژی و معرفی دستگاه های مدرنی چون دوربین ترموگرافی، دوربین کرونا، سیستمهای تحلیل صوت، سیستمهای تحلیل لرزش، سیستمهای تحلیل پاسخ فرکانسی و … بوده است.

تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر زمان (Time Based) بوده و به سه دسته تعمیر و نگهداری زمان ثابت، تعمیر و نگهداری بر اساس عمر تجهیز (یا قطعه) و تعمیر و نگهداری ترکیبی (ناقص) تقسیم می شود. تعمیرات پیش بینانه خود به دو دسته CBM یا Condition Based Maintenance و RCM یا Reliability Centered Maintenance تقسیم می شود. تفاوت این دو نه تکنیکی، بلکه ناشی از وجود محدودیت در اعتبارات مالی و بودجه تعمیر و نگهداری است. به عبارت دیگر، اگر در شرکتی مشخص شد که مثلا دو میلیون دلار هزینه برای تعمیر و نگهداری تجهیزات و سیستمها لازم است ولی مثلا یک میلیون دلار بودجه وجود داشت، باید طرحهای تعمیر و نگهداری را بر اساس شاخصهای قابلیت اطمینان اولویت بندی نمود که RCM نامیده می شود. ولی در صورت عدم محدودیت بودجه همه طرحهای تعمیر و نگهداری اجرای خواهد شد که CBM نامیده می شود.

تعمیر و نگهداری برنامه ریزی نشده نیز خود به دو دسته Corrective یا Run to Failure و تعمیر و نگهداری اضطراری تقسیم می شود. در هر دو نوع، تجهیزات تا زمانی که خراب شوند (بدون عملیات تعمیر و نگهداری) مورد بهره برداری قرار می گیرند. با این تفاوت که در نوع اول، تجهیزات دارای Redundant، Backup و یا Stand by بوده و خرابی آنها بحرانی و فاجعه آمیز محسوب نمی شود؛ در حالیکه در تعمیر و نگهداری اضطراری، خرابی تجهیز عواقبی چون بی برقی یک کارخانه، یک منطقه مسکونی و … را به همراه دارد و در صورت وقوع باید بلافاصله و بدون هدر دادن زمان در اولویت اجرایی تعمیر و نگهداری قرار گیرد. به همین دلیل، در شرکتهای با ساختار سنتی، گروهی برای تعمیزات اصظراری در ساختار بهره برداری پیش بینی شده است.

نوشته‌های مرتبط