امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

در باب Striker

striker

striker یکی از ابداعات نسبتا جدید در حوزه Inter-lock ها و Latching هاست که کارکرد الکتریکی (و نه ایمنی) دارد. یکی از مسائل مهم در بحث حفاظت اولیه ترانسفورماتورهای MV/LV جلوگیری از دو فاز شدن بارهایی مثل موتورها و همچنین جلوگیری از بروز پدیده فرورزونانس است. در همین راستا فوزیبلها یا همان سکسیونرهای قابل قطع زیر بار مجهز به فیوز، با فیوزهایی مجهز می شوند که در صورت عملکرد هر یک از فیوزها، خارج شدن یک زائده که نقش Latching را دارد (تصویر بالا) باعث می شود تا سکسیونر قابل قطع زیر بار عمل کرده و هر سه فاز را قطع نماید. البته این عملکرد دارای یکسری مفاهیم و مسائل خاص خود است که در قالب اصطلاح Transfer Current یا جریان انتقال قطع از فیوز به سکسیونر مورد بررسی قرار می گیرد (مشابه همان Take Over Current که در سایر تجهیزان حفاظتی با منحنیهای عملکرد متقاطع مطرح است).

همچنین فیوزهای مجهز به Striker جهت دار بوده و معمولا سر مجهز به Striker آنها توسط فلش یا علامت دیگری مشخص شده است. در نتیجه، نصب برعکس فیوزها موجب عقیم ماندن عملکرد Striker خواهد شد.

نوشته‌های مرتبط