امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

رفتار اقلیمی پستهای پیش ساخته (کیوسک)

آمار بالای معیوب شدن سرکابلها در پستهای پیش ساخته باعث شد که P.K. Birch و همکارانش تحقیقاتی را در سال ۱۹۸۵ پایه گذاری کنند که در نهایت نشان داد رفتار اقلیمی پستهای پیش‌ساخته را باید مثل شرایط Outdoor در نظر گرفت (و نه شرایط Indoor). به عبارت دیگر، در مواردی چون انتخاب فواصل خزشی باید از مقادیر Outdoor استفاده نمود. علل این امر عبارتند از : شسته نشدن آلودگی بر اثر بارش باران؛ نبود باد  (نقش آن در تمیز کردن آلودگی)؛ سردتر بودن پایین انکلوژر به نسبت بالای آن و بروز شبنم، نزدیکی سرکابلها به هم و به بدنه فلزی تابلوها و افزایش تخلیه سطحی

 

نوشته‌های مرتبط