امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

سندروم خودآزاری، ایمن سازی یا تقابل با اصول Asset Management

 

آدمخواران شخصی را دربند کرده و‌ با هم شور کرده بودند که بعد از خوردنش از پوستش هم قایقی بسازند. آن شخص با شنیدن این صحبتها جهشی کرده و شکم خود را در نیزه یکی از آدمخواران فرو کرده و ظفرمندانه فریاد زد : قایقتان را سوراخ کردم. حکایت همین عکس است.

نوشته‌های مرتبط