امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳

شرکتهای پاورپوینتی

هر چند اصل فلسفه ماکیاول که معتقد بود “هدف وسیله را توجیه می‌کند”، چندان طرفداری پیدا نکرد، اما به نظر می رسد در عصر حاضر ویرایش و مضمون دیگری تحت عنوان “وسیله همان هدف است” با اقبال بسیاری مواجه شده است. فقر مدیریتی و فقدان هدفمندی باعث گردیده است که در بسیاری از شرکتها ابزار به هدف آن مبدل شود. یکی از برهانهای قاطع بر اثبات این مدعا آن است که هدف در چنین شرکتهایی به تولید پاورپوینت گرایش یافته است.

 

نوشته‌های مرتبط