امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

طراحی روشنایی تقاطعها

نتایج تحقیقات انجام گرفته در ایالات متحده آمریکا نشان می دهد که نصب لامپهای متال هالید به جای لامپهای بخار سدیم و بخار جیوه در تقاطعها باعث می شود تا میزان تصادفات به نحو چشمگیری کاهش یابد. این امر ناشی از افزایش قابلیت تشخیص حرکت وسایط نقلیه در جهات جانبی در زیر نور لامپهای متال هالید است.

نوشته‌های مرتبط