امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

عجیب ولی واقعی! شاید هم مضحک!

تلویزیون در حال پخش یک مسابقه تلفنی است. تلفن کننده که یک نوجوان سیزده ساله است یک سوال انتخاب می کند. مجری سوال را می خواند. یک ماده سمی که در خشکشویی ها کاربرد دارد… چهار گزینه دارد. نوجوان انتخاب می کند … استون …

مجری : نه پاسخ شماره ۳ است …. یعنی پلوتونیوم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بعد خودش هم شک می کند… آیا واقعا جواب درست همین است؟؟؟؟؟؟؟؟

خوب ما هم نمی دانیم…. بگذریم!

فقط امیدوارم شانس آورده باشیم که آمانو این برنامه را ندیده باشد…..

نوشته‌های مرتبط