امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

محاسبه جریان De-Rate شده ترانسفورماتور در شرایط آلودگی هارمونیکی

همانطور که در پست قبل اشاره شد، چنانچه ترانسفورماتوری که برای کار در شرایط عادی طراحی شده بخواهد در شرایط هارمونیکی کار کند، باید De-rate شود. محاسبه مقدار De-Rating به صورت زیر است :

۱- ابتدا ضریب K، مطابق رابطه ای که در پست قبل ارائه شد، محاسبه می شود.

۲-جریان حداکثر ترانسفورماتور از رابطه زیر محاسبه می شود :

که در رابطه فوق، IR جریان نامی ترانسفورماتور ، K همان ضریب K و PEC.R نسبت تلفات فوکو به تلفات مس نامی ترانسفورماتور است.

مثال : در یک ترانسفورماتور میزان جریان نامی مولفه اصلی (۵۰ هرتز) ۲۳۳.۹۱ آمپر، جریان هارمونیک پنجم ۴۵.۸۴ آمپر، جریان هارمونیک هفتم  ۳۱.۲۷ آمپر، جریان هارمونیک یازدهم ۱۹.۰۸ آمپر و جریان هارمونیک سیزدهم ۱۴.۰۳ آمپر است. اگر نسبت تلفات فوکوی نامی به تلفات مس نامی ۰.۱۲ باشد، جداکثر جریان مجاز ترانسفورماتور چقدر است؟

نوشته‌های مرتبط