امروز چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲

مساله اساسی کدام است؟

وقتی تاریکی آخرین تلألو نور را می بلعد، مساله اساسی از گزینش مسیر حرکت، به گزینش مختصات جهالت تغییر ماهیت می دهد.

نوشته‌های مرتبط