امروز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

مفهوم تقارن و تعادل و تفکیک بین این دو

تقارن (Symmetry) و تعادل (Balance) در مجموعه های سه فاز ولتاژ و جریان به صورت زیر تعریف می شود :

تقارن : در یک مجموعه سه فاز از ولتاژها یا جریانها وقتی تقارن وجود دارد که دامنه هر سه فاز یکی بوده و اختلاف زاویه آنها برابر ۱۲۰ درجه و یا صفر درجه باشد. بر اساس این تعریف، سه گروه متقارن بصورت مولفه مثبت، منفی و صفر قابل تعریف است.

تعادل : حاصل جمع مجموعه سه فاز ولتاژها یاجریانها صفر شود.

بنابراین یک سِستم سه فاز متقارن که زاویه بین فازهایش ۱۲۰ درجه باشد همواره متعادل است ولی یک سیستم مولفه صفر تنها وقتی متعادل است که دامنه همه فازهای آن برابر صفر باشد.

نوشته‌های مرتبط