امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

مقادیر ویژه و بردارهای ویژه

تحلیل موثر هر سیستم دینامیکی نیازمند درک مفاهیم  پیچیده ای به نام  “مقادیر ویژه و بردارهای ویژه” است که عموما در درس جبر خطی معرفی می شوند. ارائه بدیع و بسیار زیبای این مفهوم در دوره  Open Course دانشگاه MIT  در آدرس زیر (بخصوص دروس ۲۱ و ۲۲) نگرش هر مهندسی را در خصوص دروسی چون دینامیک سیستمهای قدرت عمیقتر و نافذتر خواهد ساخت.

http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-06-linear-algebra-spring-2010

نوشته‌های مرتبط