امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

چرخه ناپایداری

فرانسوا ولتر فیلسوف، نویسنده و شاعر شهیر فرانسوی گفتار تامل برانگیزی دارد که در قالب چهار جمله وابسته و پیرو بیان می شود :

در جامعه ای که کارها بر حسب استعدادها تقسیم نشود، همه بیکار خواهند شد. در جامعه ای که همه بیکار شوند، فقر و فساد مستولی خواهد گشت. در جامعه ای که فقر و فساد مستولی شود، شرافت انسانی از بین خواهد رفت. جامعه ای که انسانِ  آن فاقد شرافت است، بهتر است  که نسلش منقرض گردد.

 

نوشته‌های مرتبط