امروز چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱
آزمایش میدانهای مغناطیسی