امروز پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۲
افزايش پتانسيل زمين در اثر عبور جريان اتصال کوتاه