امروز جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
افزايش پتانسيل زمين در اثر عبور جريان اتصال کوتاه