امروز جمعه ۱ مهر ۱۴۰۱
افزايش پتانسيل زمين در اثر عبور جريان اتصال کوتاه