امروز پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
افزايش پتانسيل زمين در اثر عبور جريان اتصال کوتاه