امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
امواج رادیویی
  • نقش نگرش در علم

    تاریخ علم را که بررسی کنیم پر است از دستاوردها و اکتشافات و اختراعاتی که همزمان توسط چند نفر بدست آمده اس ...

    تاریخ علم را که بررسی کنیم پر است از دستاوردها و اکتشافات و اختراعاتی که همزمان توسط چند نفر بدست آمده است. اما در اغلب موارد تمامی افتخارات تنها نصیب یکی از آنها شده است. یک نمونه برجسته از چنین موار ...

    بیشتر...