امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
اندازه گیری جریان القایی در سطح زمین