امروز پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱
اندازه گیری جریان القایی در سطح زمین