امروز پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
اندازه گیری جریان القایی در سطح زمین