امروز جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
انعکاس نگاری امواج سیار در حوزه زمان