امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
برقدار کردن دو کابل موازي