امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳
بهره برداری سیستم قدرت
  • Gamification

    Gamification يکی از مدرنترين روشهای آموزش است که ایده آن در سال 2010 مطرح شده است. البته اين روش کاربردها ...

    Gamification يکی از مدرنترين روشهای آموزش است که ایده آن در سال 2010 مطرح شده است. البته اين روش کاربردهای ديگری هم دارد، لیکن مهمترين کاربرد آن آموزش غیر مستقیم مخاطب از طریق پیاده سازی يک محیط بازی ...

    بیشتر...