امروز دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳
بی تفاوتی
  • علت العلل مشکلات

    تازگيها درريشه يابی هر عيب و ايرادی به موضوع بی انگيزگی و بی تفاوتی می رسم. به نظرم ديگر کمتر کسی انگيزه ...

    تازگيها درريشه يابی هر عيب و ايرادی به موضوع بی انگيزگی و بی تفاوتی می رسم. به نظرم ديگر کمتر کسی انگيزه حرکت و اقدام برای بهبود اوضاع را دارد. گویا همه غرق در روياهای خود هستند. به نظرم ديگر شوری برا ...

    بیشتر...