امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
توجیه فنی و اقتصادی پروژه ها با لحاظ مسائل محیط زیست
  • نگاهی به پروتکل کیوتو

    يکی از اهداف پروژه های مدیریت انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانه است. هر چند در کشورهای توسعه نیافته کمتر س ...

    يکی از اهداف پروژه های مدیریت انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانه است. هر چند در کشورهای توسعه نیافته کمتر سخنی در خصوص ضرورت حفظ محیط زیست مطرح می شود، اما باید توجه داشت که ابناء بشر همگی در محلی به نا ...

    بیشتر...