امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
قطع برق توسط حیوانات