امروز چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
مجموعه های سه تایی متقارن