امروز پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
میدان الکترومغناطیسی یک خط هوایی