امروز یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
میدان الکترومغناطیسی یک خط هوایی