امروز چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
میدان الکترومغناطیسی یک خط هوایی