امروز چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
میدان الکترومغناطیسی یک خط هوایی