امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
میدان الکترومغناطیسی یک خط هوایی