امروز چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱
نادرستی تئوری مدارهای الکتریکی در حضور میدانهای مغناطیسی متغیر