امروز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
نادرستی تئوری مدارهای الکتریکی در حضور میدانهای مغناطیسی متغیر