امروز شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
نادرستی تئوری مدارهای الکتریکی در حضور میدانهای مغناطیسی متغیر