امروز جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲
نادرستی تئوری مدارهای الکتریکی در حضور میدانهای مغناطیسی متغیر