امروز جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
نامتعادلی جریان استاتور