امروز پنجشنبه ۲ آذر ۱۴۰۲
نسبت بهينه اکسيژن به دی اکسيد کربن