امروز پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
نسبت بهينه اکسيژن به دی اکسيد کربن