امروز یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
نسبت بهينه اکسيژن به دی اکسيد کربن