امروز چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳
نسبت بهينه اکسيژن به دی اکسيد کربن