امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
نقطة گذر از صفر جريان