امروز یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
هدف از محاسبه جریان اتصال کوتاه