امروز جمعه ۱ مهر ۱۴۰۱
هدف از محاسبه جریان اتصال کوتاه