امروز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
هدف از محاسبه جریان اتصال کوتاه