امروز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
ولتاز خط، رابطه تلفات با ولتاژ، رابطه تلفات و ولتاژ، چگالی جریان
  • اصلاح یک باور

    در بحث تلفات سيستمهای قدرت، غالبا اين تحلیل رواج دارد که تلفات توان با عکس مجذور ولتاژ متناسب است. برای م ...

    در بحث تلفات سيستمهای قدرت، غالبا اين تحلیل رواج دارد که تلفات توان با عکس مجذور ولتاژ متناسب است. برای مثال، اگر ولتاژ سيستم دو برابر شود، تلفات آن يک چهارم خواهد شد. بايد توجه داشت که اين نتيجه گيری ...

    بیشتر...