امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
کارگردانی تلفات
  • مدیریت یا کارگردانی؟

    تلفات انرژی الکتريکی يکی از مهمترین مسائلی است که در علم "مدیریت انرژی" مورد بحث و بررسی قرار می گيرد. يک ...

    تلفات انرژی الکتريکی يکی از مهمترین مسائلی است که در علم "مدیریت انرژی" مورد بحث و بررسی قرار می گيرد. يکی از اصول اولیه مدیریت انرژی که در کتابهای مرجع متعدد و از جمله کتاب  Energy Management Handboo ...

    بیشتر...