امروز پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
کاهش تلفات شرکت زیمنس