امروز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
SimPowerSys Simulation of f Synchronous Generator