امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
SimPowerSys Simulation of f Synchronous Generator