امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳
محاسبه تلفات، تلفات برق، تلفات انرژی الکتریکی
  • اعجاز محاسبه

    سالهایی نه چندان دور آقای دکتری را می شناختم که پست کلیدی در صنعت برق داشت. در آن روزگار بحث کاهش تلفات ر ...

    سالهایی نه چندان دور آقای دکتری را می شناختم که پست کلیدی در صنعت برق داشت. در آن روزگار بحث کاهش تلفات رونق فراوانی داشت و ایشان به نحوی مسوولیت این امر مهم را عهده دار شده بود و مشقت سفر را از يکی ا ...

    بیشتر...